1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОШОП», код ЕДРПОУ 43218562 (надалі – Ліцензіар), якому належить виключне право на використання програмних продуктів «Магазин з готовим дизайном», «Магазин з розширеним дизайном», «В2В Портал» та інші продукти, які вказані за посиланням https://horoshop.ua (надалі – Програмний продукт) як об'єкта права інтелектуальної власності, щодо укладення Ліцензійного договору (надалі – Договір/Ліцензія або Ліцензійний договір) на викладених у цій Ліцензії умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених у цьому Договорі умов, шляхом замовлення відповідного Програмного продукту, особа, яка провадить таке замовлення, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладенню Договору) та отримує право по завершенню тестового періоду та проведення оплати на використання програмного продукту як об'єкта права інтелектуальної власності.

2. Терміни

2.1. Веб-сайт або сайт — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям.

2.2. Доменне ім'я інтернет-магазину — частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменне ім'я інтернет-магазину клієнта не адмініструється Оператором.

2.3. Інтернет-магазин — веб-сайт клієнта, з якого можна вибрати та замовити потрібний товар чи послугу. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару та угода відбуваються там само на сайті інтернет-магазину.

2.4. Клієнт онлайн-сервісу Хорошоп (Клієнт) — фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка пройшла реєстрацію на Платформі https://horoshop.ua та отримала відповідний доступ до панелі управління з метою використання сервісів Платформи з налаштування і використання інтернет-магазину.

2.5. Користувач — особа, яка переглядає інформацію в інтернет-магазині, замовляє, отримує товари/послуги з використанням інструментів інтернет-магазину.

2.6. Онлайн-сервіс (платформа) Хорошоп (Сервіс/Платформа або Платформа Хорошоп) — сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування (програмний продукт) у вигляді онлайн-сервісу (платформи), який забезпечує розміщення та обробку інформації клієнта, створення особистого веб-сайту у вигляді інтернет-магазину клієнта на Платформі.

2.7. Панель управління — частина програмного забезпечення Платформи, яка призначена для здійснення адміністратором інтернет-магазину основних дій з налаштування інтернет-магазину, а також дій по додаванню та налаштуванню окремих модулів, сервісів і частин інтернет-магазину, управління обліковими записами, включення спеціальних можливостей, а також багато інших дій, пов'язаних з управлінням інтернет-магазину в межах технічних і функціональних можливостей Платформи.

2.8. Сервіс код — набір символів, який використовується для ідентифікації клієнта.

2.9. Тариф/Абонплата – ціна доступу до Сервісу/Платформи, що вказана за посиланням у мережі Інтернет https://horoshop.ua/prices/.

3. Основні положення

3.1. За цим Ліцензійним договором у випадку оплати в строки, передбачені п. 6.1-6.4 Договору, Ліцензіар передає, а Ліцензіат (Клієнт Сервісу) приймає невиключні майнові права на строкове платне або безоплатне використання Програмного продукту у вигляді інтернет-магазину (надалі – Програмний продукт), яким Ліцензіат володіє та користується протягом всього строку дії цього Ліцензійного договору на визначених Ліцензіаром умовах (невиключна ліцензія) з правом передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

3.2. Ліцензіар передає, а Ліцензіат отримує право використання Програмного продукту за його функціональним призначенням, в тому числі отримання доступу до панелі управління інтернет-магазину клієнта, яка забезпечує створення особистого інтернет-магазину клієнта, розміщення та обробку інформації в такому інтернет-магазині та інші функції, в тому числі, але не виключно, можливості розміщення та видимості для всіх користувачів у мережі Інтернет.

3.3. Надання невиключних майнових прав на користування Програмним продуктом безпосередньо пов'язане з оплатою доступу до онлайн-сервісу Хорошоп. Правовідносини по оплаті доступу регулюються договором про надання доступу до онлайн-сервісу Хорошоп за посиланням https://horoshop.ua/oferta/.

3.4. Вказані у п. 3.1 та п. 3.2 Ліцензійного договору невиключні права (невиключна ліцензія) передаються Ліцензіату на весь строк користування Програмним продуктом та розповсюджуються на весь світ.

3.5. Ліцензіар гарантує, що строк, на який Ліцензіату передаються права за цим Ліцензійним договором, спливає раніше, ніж спливає строк чинності виключних майнових прав Ліцензіара на Програмний продукт.

3.6. На підтвердження перед третіми особами обсягу та дійсності прав, визначених п. 3.1 та п. 3.2. цього Ліцензійного договору, Ліцензіар не видає Ліцензіату Ліцензію, як окремий документ. Акт прийому-передачі невиключних майнових прав є достатнім підтвердженням того, що Ліцензіат має невиключні права на використання Програмного продукту у своїй господарській діяльності (Ліцензію).

4. Порядок передачі прав та встановлення Програмного продукту. Акцепт оферти

4.1. Замовлення Програмного продукту шляхом заповнення відповідних реєстраційних форм є акцептом цієї Оферти.

4.2. Готовий до використання під вимоги Ліцензіата Програмний продукт передається Ліцензіату шляхом надання доступу до Сервісу за допомогою ключа доступу.

4.3. Для тестування і перевірки функціональних можливостей переданого Програмного продукту Ліцензіату надається тестовий період, строк якого обговорюється між сторонами або в умовах відповідного тарифу.

4.4. Сторони за бажанням можуть підписати Акт прийому-передачі невиключних майнових прав на Програмний продукт по завершенню тестового періоду встановленого п. 4.3. Договору. В такому випадку Акт прийому-передачі невиключних майнових прав є невід'ємною частиною цього Ліцензійного договору.

4.5. В момент проведення першої оплати за доступ до Платформи Хорошоп відповідно до п. 3.3. Договору Ліцензіат отримує право користуватися Програмним продуктом.

4.6. Програмне забезпечення, яке є складовою Програмного продукту, може автоматично оновлюватись з метою покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Платформи та Програмного продукту. Ліцензіат приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте Сервісу постачати їх у рамках цієї ліцензії.

4.7. Строк дії ліцензії може бути достроково зупинений у випадку існування непогашеної заборгованості за доступ, встановлений у публічному договорі (оферті) про надання доступу до онлайн-сервісу Хорошоп за посиланням https://horoshop.ua/oferta/.

5. Передача прав за цим Договором

5.1. Ліцензіат має право передати свої права та обов'язки за цим договором іншій особі. Про зміну особи, якій передаються невиключні майнові права на Програмний продукт, Ліцензіат направляє відповідне повідомлення Ліцензіару на електронну адресу support@horoshop.ua.

5.2. Повідомлення з п. 5.1. Договору про зміну Ліцензіата має містити такі відомості про майбутнього Ліцензіата як:

5.2.1. повне найменування/прізвище, ім'я та по-батькові;

5.2.2. ЄДРПОУ/РНОКПП;

5.2.3. дата з якої відбувається перехід невиключних майнових прав на Програмний продукт.

5.3. При зміні Ліцензіата Ліцензіар протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення від попереднього Ліцензіата, з урахуванням дати, яка зазначена в повідомленні про зміну Ліцензіата, складає новий Акт прийому-передачі невиключних майнових прав на нового Ліцензіата. З моменту підписання новим Ліцензіатом Акту прийому-передачі невиключних майнових прав, до нового Ліцензіата переходить весь комплекс прав і обов'язків за цим Договором, а попередній Ліцензіат відповідно втрачає невиключні майнові права на Програмний продукт.

6. Винагорода

6.1. Розмір винагороди за право використання Програмного продукту «Готовий дизайн» та/або «Розширений дизайн» залежить від обраного Програмного продукту (надалі – Винагорода) та зазначається в Акті прийому-передачі невиключних майнових прав.

6.2. Ліцензіат здійснює оплату винагороди протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку від Ліцензіара.

6.3. Виплата Винагороди за цим Договором здійснюється у гривнях, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок Ліцензіара або за допомогою платіжних сервісів із обов'язковою вказівкою сервіс-коду Ліцензіата.

6.4. При оплаті через платіжні сервіси кошти, отримані на банківський рахунок Ліцензіара із призначенням платежу, що відповідає рахунку/договору/коду ЄДРПОУ/найменування Ліцензіата, визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими Ліцензіатом.

6.5. Сплачена Ліцензіатом винагорода поверненню не підлягає.

6.6. Ліцензіар може прийняти рішення про відсутність оплати/винагороди за передачу прав інтелектуальної власності на свої програмні продукти як на певний період, так і на певні продукти або при виконанні певних умов з боку Ліцензіата. Про такі строки та умови Ліцензіар зазначає/повідомляє на сайті за посиланням в мережі Інтернет https://horoshop.ua або шляхом розсилки відповідних повідомлень.

7. Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення у мережі Інтернет за посиланням – https://horoshop.ua/license/ і діє до моменту відкликання Оферти Ліцензіаром.

7.2. Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін до Оферти, такі зміни вступають у силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним у пункті 7.1 Договору-оферти посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. Ліцензіар повідомляє клієнтів про зміни в умовах Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

8. Електронний документообіг

8.1. Сторони погодили, що обмін документів у межах виконання цього Договору здійснюється в електронному вигляді за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно» за посиланням у мережі Інтернет https://vchasno.ua/ та з використанням кваліфікованого/удосконаленого електронних підписів (надалі – КЕП/УЕП) у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги». Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів у межах виконання цього Договору не є потрібним.

9. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

9.1. Строк дії Ліцензії на використання Програмного продукту визначається з моменту підписання Акту прийому-передачі невиключних майнових прав і діє безстроково, крім випадку, передбаченого п. 5.2 цього Договору.

9.2. Дія Ліцензії на використання Програмного продукту припиняється, а Ліцензіат позбавляється права на використання Програмного продукту з моменту видалення Програмного продукту з серверів Ліцензіара. Підстави та порядок видалення Програмного продукту встановлено в публічному договорі (оферті) надання доступу до онлайн-сервісу Хорошоп за посиланням https://horoshop.ua/oferta/.

10. Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ХОРОШОП»
код ЄДРПОУ: 43218562

Потрібно більше інформації?

Відповімо на будь-які питання

Безкоштовний тест 7 днів